Note
Du skal logge ind for at skrive en note

I introduktionskapitlet har du lært at det er kommunikationssituationen der definerer eksamensgenrerne på hf. Hvordan ser det ud for den argumenterende artikel?

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Vær særlig opmærksom på punktet genre. De vigtigste genretræk ved den argumenterende artikel er følgende:

 • Artiklens "eksistensberettigelse" er at den omhandler et vigtigt emne og den måde dette bliver opfattet på i en eller flere tekster
 • Artiklen skal definere, afgrænse og give overblik over emnet og den centrale problemstilling i materialet
 • Den skal udpege synspunkter i en eller flere tekster og gøre klart rede for hvem der fremsætter dem, og hvad deres centrale indhold er
 • Fremstillingen kan indbefatte den (retoriske mv.) måde der argumenteres på
 • Artiklen skal diskutere (debattere) synspunkterne: undersøge påstande og begrundelser, afveje dem, sammenligne og modstille dem, se dem fra flere sider, fx ved at overveje mulige begrundelser imod et standpunkt
 • Artiklen skal perspektivere synspunkterne, fx ved at diskutere deres mulige konsekvenser eller forbindelse til politiske, religiøse o.a. grundopfattelser
 • Du kan inddrage din egen holdning til debatten - og skal så begrunde den
Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Kort: Hvilke dele skal indgå i en argumenterende artikel?

Hvordan skal du skrive en argumenterende artikel? Dét svarer hele kapitlet her på. Men du skulle helst kunne se hovedlinjen i det samtidig med at du læser bogens mere detaljerede forklaringer. Listen ovenfor er grundkrav og tips. Men hvad med opbygningen? Hvilke byggeklodser skal du bruge?

Du skriver næppe artiklen i rækkefølge fra start til slut. Fx er det klogt at skrive eller i hvert fald revidere begyndelsen når resten ligger klart. Men når du har zigzagget mellem afsnittene og er færdig, har du lagt artiklens brikker op i en rækkefølge – som kan se ud på flere måder. Længere nede i kapitlet her følger en guide både til de faser du kan opdele skrivearbejdet i, og til de afsnit du kan opdele selve artiklen i ('Sådan skriver du en argumenterende artikel'). Se også 'Arbejdsskema': et værktøj til dit arbejde med artiklen.

Det vigtige er at være sikker på hvad der skal indgå – som ingredienser i en opskrift. Du skal bruge:

 • Særteksten: a) Forholdsvis kortfattet redegørelse for dens centrale synspunkter. b) Redegørelse for tekstens argumentationsmåde. Punkt a og b kan skrives sammen eller holdes adskilt.
 • Diskussion af emnet. Her indgår:

  • Redegørelse for debatemnet (baggrund, aktualitet m.m.) og debatfeltet: mulige positioner (brainstorm!)
  • Særtekstens synspunkter: Holder de? Hvilke perspektiver og konsekvenser kan der ligge i dem? Hvilken kontekst og baggrund taler den ud fra?
  • En anden tekst (”modtekst”): hvad er dens kontekst og baggrund?
  • Gerne: Dit eget synspunkt (argumenteret og gerne støttet af eksempel)

 • En begyndelse (fang læser ind, og vis så hvad emnet er)
 • En slutning (afrunding: hvad har du vist om debatten; her kan din egen holdning evt. placeres; gerne sløjfe til indledning)
 • Diverse formidlingsudstyr: Overskrift, mellemrubrikker, overgangssætninger mellem afsnit
Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Din egen holdning

Læg mærke til at argumentation indgår på to niveauer i denne genre: Dels analyserer du andres argumentation (og det er hovedsagen), dels udfører du skrivehandlingen "At argumentere". Det sidste gør du i alle genrer ved at skrive så overbevisende som muligt. Men her kan du altså inddrage dit eget standpunkt, og så gælder det om at overbevise om dét. Det gør du ikke bedst ved rent subjektivt at sige "det synes jeg altså".

Hellere skal du give begrundelser og eksempler og også gerne inddrage mulige indvendinger imod dine begrundelser og modeksempler til dem - ved at finde modsvar dertil styrker du din argumentation. Nu skal vi jo ikke lufte vores muligvis talrige meninger blot for at gøre det! Så du skal være helt sikker på at dit standpunkt og den argumentation du fremfører, reelt bidrager til at belyse den præcise problemstilling debatten handler om (og ikke en lidt anden!).

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Under alle omstændigheder skal du ikke gøre din egen holdning til det bærende i artiklen. Den er et muligt element i diskussionen af andres synspunkter. Og når du redegør for dem, skal du holde dit eget standpunkt helt ude (jf. At redegøre).

Langt hen skal din rolle være som den gode ordstyrer i en politisk debat i tv: Du er ikke bare er mikrofonholder for skiftende talere. Du udspørger aktivt, du samler op, orienterer, binder sammen og perspektiverer. Men modsat ordstyreren må du altså godt åbenlyst formulere en holdning (jf. At kommentere).

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Fokus på tekst - og på opgavekrav

Du skal også passe på at din fremstilling ikke kammer over, så du skriver en slags essay (eller "fristil") om selve emnet/problemstillingen og kun sekundært inddrager fx særteksten. Det er en typisk fejl. Prøven tester din faglighed, og i den står arbejdet med et tekstmateriale altid centralt.

I den argumenterende artikel ved eksamen maj 2009 skulle man skrive om selviscenesættelse, på internettet og i litteraturen. Den opgave valgte langt de fleste at skrive, forståeligt nok: det er noget mange kender til. I begejstringen over at "trække hjemmebane" glemte mange desværre kravet ... og i litteraturen og skrev kun om Facebook m.m. Det trak selvfølgelig ned. Men desuden underopfyldte mange opgavens krav om at gøre rede for, debattere og perspektivere synspunkterne i særteksten, en artikel om hvordan mange iscenesætter sig vha. fotos på nettet. I stedet skrev de løs om righoldige erfaringer med Facebook, og det er da også relevant for emnet. Men der manglede det mere konkrete tekstarbejde, som er kernestoffet i den argumenterende artikel.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note